Aktualności

Życzenia

Opublikowano Promocje |

Akademia Obywatelska – spotkanie z Małgorzatą i Karolem Matczakami

Magia Dzieciństwa

Opublikowano Promocje |

Akademia Obywatelska – spotkanie z Olgierdem Neymanem

Wyprawa na grób S. Skarżyńskiego

Opublikowano Promocje |

Małków, dnia 4 października 2016r.

Wykonanie prac pielęgnacyjno-zabezpieczających na terenie zabytkowego parku w Małkowie – I etap

W dniu 4 października 2016 r. w związku z ogłoszonym konkursem na „Wykonanie prac pielęgnacyjno-zabezpieczających na terenie zabytkowego parku w Małkowie – I etap” komisja powołana przez Fundację na rzecz zachowania wartości i tradycji Pałacu w Małkowie w składzie Agnieszka Kudlik – Budzińska, prezes Fundacji; Jadwiga Radzińska, członek Rady Fundacji; Katarzyna Mendel, członek Zarządu, ustaliła co następuje:

 1. W wyniku ogłoszenia prasowego zamieszczonego w Dzienniku Łódzkim w dniu 27 września 2016 r. wpłynęły cztery oferty:
 • Eurogreen Polska sp. z o.o. – 75 600 zł brutto
 • Urządzanie i Utrzymanie Terenów Zieleni Marian Stych – 184 651,92 zł brutto
 • Zakład projektowania i urządzania zieleni Dendro-Geo-Service – 181 440 zł brutto
 • Zakład Usług Ogrodniczych s.c. Sylwester & Rafał Pawlak – 315 360 zł brutto
 1. Dwie oferty nie spełniały wymów formalnych, tj. przedstawione przez Eurogreen Polska sp. z o.o. oraz Zakład Usług Ogrodniczych s.c. Sylwester & Rafał Pawlak.
 2. Komisja po przeanalizowaniu złożonych ofert pod kątem wymogów wskazanych w ogłoszeniu wybrała ofertę złożoną przez Zakład projektowania i urządzania zieleni Dendro-Geo-Service na kwotę 181 440 zł. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zwarta umowa.

Wszyscy Wykonawcy zostaną droga mailową poinformowani o wyniku postępowania.

Wynagrodzenie Wykonawcy sfinansowane zostanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Opublikowano Promocje |

Ogłoszenie

Fundacja na rzecz zachowania wartości i tradycji Pałacu w Małkowie KRS: 0000476758

ogłasza konkurs na wykonanie prac pielęgnacyjno-zabezpieczających na terenie zabytkowego parku w Małkowie gmina Warta – I etap

Zamówienie obejmuje wykonanie prac pielęgnacyjno – zabezpieczających drzew na terenie parku w Małkowie, na terenie Gminy Warta. Zakres prac obejmować będzie prace konserwatorskie oraz prace restauratorskie (I etap) w szczególności polegające na zabezpieczeniu i pielęgnacji 547 drzew w tym 9 pomników przyrody. Park wpisany jest do Rejestru Zabytków Województwa Łódzkiego. pod nr 34/P VIII 2 z 8.11.1948, oraz 828 z 28.12.1967. Kod CPV: 77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew.

MIEJCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

oferty należy złożyć w siedzibie Fundacji w Małkowie lub przesłać na adres Zamawiającego do dnia 04.10.2016 r.

OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zostać złożona w formie pisemnej i powinna zawierać:

 1. adres Oferenta, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego

 2. datę sporządzenia

 3. aktualne dokumenty z właściwych rejestrów

 4. ofertę cenową z uwzględnieniem ceny netto i brutto

 5. referencje (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem)

 6. dokumenty potwierdzające uprawnienia (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem)

 7. dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zakresu prowadzonej działalności

WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERENTA

 1. posiadanie uprawnień do wykonywania prac pielęgnacyjnych zabytkowego drzewostanu, w tym do pracy na wysokich drzewach zgodnie ze standardami Europejskiej Rady do spraw drzew(European Arboriculture Council-EAC), takich jak: European Tree Worker, European TreeTtechnician, ewentualnie innych uprawnień EAC. Dodatkowym atutem będą uprawnienia rzeczoznawcy z zakresu dendrologii, i w zakresie ochrony drzew pomnikowych.

 2. posiadanie kierunkowej wiedzy i doświadczenia udokumentowane co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracach objętych zamówieniem, w tym realizacje w obiektach zabytkowych
  o szczególnym znaczeniu

 3. posiadanie rekomendacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie realizacji prac
  w obiektach wpisanych do rejestru zabytków a także inne rekomendacje (np. instytucje publiczne, stowarzyszenia itd.)

 4. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 5. posiadanie prawem przewidzianych ubezpieczeń dla prowadzonej działalności

OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ofert wg. kwalifikacji Oferenta, doświadczenia w pracach na terenie obiektów zabytkowych i na pomnikach przyrody oraz terminu gotowości do przystąpienia do prac.

W czasie badania i oceny oferty Zamawiający może żądać wyjaśnień do złożonej oferty. O wyborze potencjalnego wykonawcy zadania – Oferenta Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamawiający nie ma obowiązku uzasadniania dokonanego wyboru. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do odstąpienia od przetargu lub unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny w całości lub w częścią w każdym czasie, zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty, zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu. Po wyborze Oferenta Zamawiający zaprasza potencjalnego wykonawcę do negocjacji szczegółowych warunków umowy, sposobu realizacji i sposobu płatności wynagrodzenia.

DODATKOWE INFORMACJE

W sprawie zakresu prac oraz terminów ewentualnej wizji lokalnej należy kontaktować się z prezesem Fundacji Agnieszką Kudlik – Budzińską pod numerem telefonu 604 66 27 30 lub mailowo fundacja@malkow.com.pl. Materiały do realizacji zadania (po wcześniejszym umówieniu) do wglądu w siedzibie Fundacji.

Opublikowano Promocje |