Statut

Fundacja została powołana do prowadzenia działalności pożytku publicznego i dla realizacji następujących celów:

1. Naczelnym zadaniem Fundacji jest ochrona i restauracja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Małkowie oraz jego promocja jako szczególnego dziedzictwa kulturowego.

2. Przywrócenie zespołowi pałacowo – parkowemu w Małkowie rangi ważnego ośrodka nauki, kultury i sztuki.

3. Odbudowa i konserwacja obiektów zabytkowych własnych i niebędących własnością Fundacji oraz nabywanie bądź przejmowanie obiektów historycznych/zabytkowych w celu ich rewaloryzacji, zagospodarowania, zarządzania lub współzarządzania.

Fundacja realizuje swoje cele przez podejmowanie następujących zadań:

1. Szeroko pojęta promocja Małkowa jako dziedzictwa kultury materialnej i niematerialnej.

2. Organizowanie i finansowanie prac remontowych i renowacyjnych oraz działań zmierzających do odrestaurowania obiektu, w tym pałacu, parku, pomników przyrody i małej architektury oraz finansowanie zakupów wyposażenia i eksponatów pałacu.

3. Odtworzenie założenia parkowego z wykorzystanie naturalnego ukształtowania terenu oraz stworzenie w nim arboretum i nowoczesnego ośrodka doświadczalno-edukacyjnego.

4. Reaktywacja salonu artystycznego Małkowa poprzez m.in. organizację oraz wsparcie dla inicjatyw kulturalnych takich jak wykłady, sympozja, koncerty, wystawy, festiwale, szkoły letnie itp.

5. Współpraca z wydziałami wyższych uczelni i instytucjami kultury zainteresowanymi działaniami podejmowanymi na terenie parku i pałacu.

6. Organizacja, prowadzenie i finansowanie w całości lub części imprez kulturalnych, promocyjnych dotyczących Małkowa i znanych ludzi związanych z tym miejscem i regionem, m.in. Wł. St. Reymontem, Z. Andrychiewiczem, S. Jagminem, S. Skarżyńskim, S. Szukalskim, E. Kaleniewicz i wieloma innymi.

7. Promocja turystyki kulturowej opartej o Małków i inne obiekty zabytkowe regionu oraz promocja idei ochrony dziedzictwa kulturowego.

8. Edukacja, szkolenia, konferencje, dokumentacja związana z dziedzictwem kulturowo – przyrodniczym Małkowa i regionu oraz rozwijanie społecznej odpowiedzialności biznesu w dziedzinie dziedzictwa kulturowego.

9. Wspieranie, propagowanie i popularyzowanie wszelkich inicjatyw i działań w zakresie ochrony środowiska, działań proekologicznych oraz dotyczących energii odnawialnej.

10. Kształtowanie poczucia lokalnej tożsamości wśród mieszkańców regionu oraz działania w zakresie prewencji narkotykowej, alkoholowej, czy wykluczenia społecznego i bezrobocia.

11. Tworzenie i wdrażanie strategii, programów, planów, projektów w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego, aktywizacji terenów wiejskich, zrównoważonego rozwoju, krajoznawstwa, turystyki, edukacji, oświaty i wychowania.

12. Prowadzenie badań, opracowanie ekspertyz, opinii, prognoz w zakresie ochrony zabytków, krajobrazu kulturowo – przyrodniczego, zagospodarowania przestrzennego, kształtowania architektury i urbanistyki, przyrody i środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.

13. Włączanie spraw związanych z celami Fundacji w sieć międzynarodowych kontaktów służących ochronie zabytków oraz prowadzeniu przedsięwzięć kulturalnych na ich terenie, poprzez to zacieśnianie związków kultury polskiej z kulturą europejską i światową.

14. Aktywizowanie środowisk naukowych, twórczych, gospodarczych, samorządowych i politycznych oraz osób fizycznych i prawnych do podejmowania działań na rzecz Fundacji.

15. Wspieranie tolerancji i wzajemnego zrozumienia różnych nacji i religii.

16. Propagowanie poszanowania kultury i tradycji oraz postaw patriotycznych i norm moralnych.

17. Współpraca z administracją rządową i samorządową, wojewódzkimi konserwatorami zabytków, agencjami oraz instytucjami kultury i ochrony dziedzictwa.

18. Nabywanie bądź przejmowanie obiektów historycznych i zabytkowych w celu ich rewaloryzacji i zagospodarowania.

19. Działalność wydawnicza.

20. Działalność charytatywna, promocja i organizacja wolontariatu.

21. Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych.

Podziel się tą informacją!