Ogłoszenie

Fundacja na rzecz zachowania wartości i tradycji Pałacu w Małkowie KRS: 0000476758

ogłasza konkurs na wykonanie prac pielęgnacyjno-zabezpieczających na terenie zabytkowego parku w Małkowie gmina Warta – I etap

Zamówienie obejmuje wykonanie prac pielęgnacyjno – zabezpieczających drzew na terenie parku w Małkowie, na terenie Gminy Warta. Zakres prac obejmować będzie prace konserwatorskie oraz prace restauratorskie (I etap) w szczególności polegające na zabezpieczeniu i pielęgnacji 547 drzew w tym 9 pomników przyrody. Park wpisany jest do Rejestru Zabytków Województwa Łódzkiego. pod nr 34/P VIII 2 z 8.11.1948, oraz 828 z 28.12.1967. Kod CPV: 77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew.

MIEJCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

oferty należy złożyć w siedzibie Fundacji w Małkowie lub przesłać na adres Zamawiającego do dnia 04.10.2016 r.

OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zostać złożona w formie pisemnej i powinna zawierać:

 1. adres Oferenta, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego

 2. datę sporządzenia

 3. aktualne dokumenty z właściwych rejestrów

 4. ofertę cenową z uwzględnieniem ceny netto i brutto

 5. referencje (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem)

 6. dokumenty potwierdzające uprawnienia (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem)

 7. dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zakresu prowadzonej działalności

WYMAGANIA W STOSUNKU DO OFERENTA

 1. posiadanie uprawnień do wykonywania prac pielęgnacyjnych zabytkowego drzewostanu, w tym do pracy na wysokich drzewach zgodnie ze standardami Europejskiej Rady do spraw drzew(European Arboriculture Council-EAC), takich jak: European Tree Worker, European TreeTtechnician, ewentualnie innych uprawnień EAC. Dodatkowym atutem będą uprawnienia rzeczoznawcy z zakresu dendrologii, i w zakresie ochrony drzew pomnikowych.

 2. posiadanie kierunkowej wiedzy i doświadczenia udokumentowane co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracach objętych zamówieniem, w tym realizacje w obiektach zabytkowych
  o szczególnym znaczeniu

 3. posiadanie rekomendacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie realizacji prac
  w obiektach wpisanych do rejestru zabytków a także inne rekomendacje (np. instytucje publiczne, stowarzyszenia itd.)

 4. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 5. posiadanie prawem przewidzianych ubezpieczeń dla prowadzonej działalności

OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ofert wg. kwalifikacji Oferenta, doświadczenia w pracach na terenie obiektów zabytkowych i na pomnikach przyrody oraz terminu gotowości do przystąpienia do prac.

W czasie badania i oceny oferty Zamawiający może żądać wyjaśnień do złożonej oferty. O wyborze potencjalnego wykonawcy zadania – Oferenta Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamawiający nie ma obowiązku uzasadniania dokonanego wyboru. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do odstąpienia od przetargu lub unieważnienia przetargu bez podawania przyczyny w całości lub w częścią w każdym czasie, zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty, zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu. Po wyborze Oferenta Zamawiający zaprasza potencjalnego wykonawcę do negocjacji szczegółowych warunków umowy, sposobu realizacji i sposobu płatności wynagrodzenia.

DODATKOWE INFORMACJE

W sprawie zakresu prac oraz terminów ewentualnej wizji lokalnej należy kontaktować się z prezesem Fundacji Agnieszką Kudlik – Budzińską pod numerem telefonu 604 66 27 30 lub mailowo fundacja@malkow.com.pl. Materiały do realizacji zadania (po wcześniejszym umówieniu) do wglądu w siedzibie Fundacji.

Podziel się tą informacją!
Ten wpis został opublikowany w kategorii Promocje. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.